Lög Umf. Hvatar

1. kafli - Um Ungmennafélagið Hvöt

1. grein

Félagið heitir Ungmennafélagið Hvöt, skammstafað Umf. Hvöt. Heimili þess og varnarþing er á Blönduósi í sveitarfélaginu Húnabyggð á Norðurlandi vestra.

2. grein

Merki félagsins er rauður skjöldur með dökkbláum útlínum með með hvítum borða sem á stendur „HVÖT“. Notkun merkisins er óheimil nema með skriflegu leyfi aðalstjórnar félagsins. Ef óheimil notkun á sér stað rennur ágóði sem hlýst af notkun og markaðssetningu merkis félagsins beint til aðalstjórnar Umf. Hvatar.

3. grein

Keppnisbúningur félagsins er hvítur og rauður að lit. Varabúningar skulu vera í samræmi við félagsliti ef kostur er. Sé þess ekki kostur skal deild leita samþykkis aðalstjórnar félagsins.

2. kafli – Markmið Umf. Hvatar

4. grein

Markmið félagsins eru:

 1. Að auka áhuga á íþróttaiðkun og líkamsrækt og efla samstöðu og samkennd bæjarbúa með þátttöku í starfi félagsins.
 2. Að standa fyrir öflugu og faglegu íþrótta- og félagsstarfi, sérstaklega á meðal barna og unglinga.
 3. Efla keppnis og afreksíþróttir
 4. Að vinna gegn tóbaksreykingum, neyslu áfengis og annarra skaðnautna
 5. Að vinna að markmiðum og stefnuskrá Íþrótta og Ólympíusambands Íslands (ÍSÍ) og Ungmennafélags Íslands (UMFÍ).

5. grein

Umf. Hvöt er aðili að Ungmennafélagi Austur-Húnvetninga (USAH), sem er aðili að ÍSÍ og UMFÍ.

3. kafli – Félagar og iðkendur

6. grein

Félagið er myndað af einstaklingum sem mynda deildir um iðkun viðurkenndra íþróttagreina eða annarrar starfsemi sem samrýmist markmiðum ungmenna- og íþróttafélagshreyfingarinnar og hafa sameiginlega aðalstjórn, sem er æðsti aðili félagsins milli aðalfunda.

7. grein

Félagi telst hver sá sem þess óskar og/eða greiðir árgjald skv. 9. gr. laga þessara. Aðalstjórn heldur skrá yfir alla félaga félagsins.

Iðkandi telst hver sá sem tekur þátt í íþróttastarfi félagsins. Iðkandi skal skráður í eina eða fleiri deildir sem starfræktar eru í félaginu. Aðalstjórn félagsins heldur skrá yfir alla iðkendur félagsins með aðstoð deilda.

Félagar og iðkendur skuldbinda sig til að fara að lögum félagsins, hlíta keppnisreglum og vera félaginu til sóma hvarvetna sem þeir koma fram á vegum eða fyrir hönd félagsins. Aðalstjórn er heimilt að víkja félaga eða iðkanda úr félaginu fyrir stórfellt brot gegn lögum félagsins. Allir félagar og iðkendur skulu fara eftir Siðareglum Umf. Hvatar, ÍSÍ og UMFÍ.

8. grein

Ráðningar og sjálfboðaliðastarf starfsmanna, þjálfara, leikmanna og annarra aðila sem kunna að sinna börnum og ungmennum undir 18 ára aldri í æskulýðsstarfi félagsins skulu fara samkvæmt 10. gr. æskulýðslaga nr. 70/2007.

9. grein

Aðalfundi er heimilt að ákveða að félagar greiði valkvætt árgjald. Árgjald rennur til aðalstjórnar félagsins.

4. kafli – Deildir

10. grein

Deildir skulu standa fyrir iðkun og eftir atvikum æfingum og keppni í viðurkenndum íþróttagreinum samkvæmt skilgreiningu ÍSÍ eða annarri starfsemi sem samrýmist markmiðum íþrótta- og ungmennafélaga. Ákvörðun um stofnun nýrrar deildar innan félagsins verður aðeins tekin fyrir á aðalfundi Umf. Hvatar.

11. grein

Hver deild innan félagsins hefur sér stjórn og fjárhag. Deild innan félagsins er heimilt að stofna sérstaka kennitölu fyrir starfsemi deildarinnar svo framarlega sem lög þeirrar deildar samræmast lögum þessum. Stjórn hverrar deildar félagsins skal skipuð að minnsta kosti þremur mönnum; formanni, gjaldkera og ritara sem kjörnir eru sérstaklega á aðalfundi viðkomandi deildar, og meðstjórnendum samkvæmt ákvörðun aðalfundar hverrar deildar. Ef meðstjórnendur eru kjörnir ákveður stjórn deildar verkaskiptingu þeirra á fyrsta stjórnarfundi. Kjörtímabil deildarstjórna er á milli aðalfunda viðkomandi deilda. Skylt er að halda stjórnarfundi reglulega. Halda skal sérstaka gjörðabók um stjórnarfundi og senda afrit til aðalstjórnar Umf Hvatar. Heimilt er að slík gjörðabók sé á rafrænu formi. Heimilt er að stofna yngriflokkaráð innan deilda sem skulu sérstaklega sjá um og vinna að eflingu starfsins hjá börnum og unglingum. Yngriflokkaráð starfar á vegum stjórnar deildarinnar og skal það kosið á aðalfundi deildar eða skipun þess staðfest á aðalfundi deildar. Deildirnar skulu setja sér nánari reglur um skipun, starfshætti og starfsemi yngriflokkaráðs. Halda skal fjárhag yngriflokkaráðs aðskildum frá öðrum fjárhag deildarinnar en áætlanir og ákvarðanir um fjáraflanir og ráðstöfun fjármuna skulu hljóta samþykki deildarstjórnar, og lúta að öllu leyti sömu skilmálum og gilda um fjármál deilda, sbr. m.a. ákvæði 12. greinar laga þessara. Heimilt er að stofna meistaraflokksráð í þeim íþróttagreinum sem stundaðar eru innan félagsins sem skulu sérstaklega sjá um og vinna að eflingu afreksíþróttastarfs hjá fullorðnum. Meistaraflokksráð hverrar deildar heyrir undir aðalstjórn félagsins og skal aðalstjórn skipa í ráðið. Aðalstjórn setur nánari reglur um skipun, starfshætti og starfsemi meistaraflokksráðs ef til þess er stofnað hverju sinni. Meistaraflokksráð hverrar deildar hefur sér fjárhag og er heimilt að stofna sérstaka kennitölu fyrir starfsemi þess svo framarlega sem lög þess samræmast lögum þessum. Áætlanir og ákvarðanir meistaraflokksráðs um fjáraflanir og ráðstöfun fjármuna skulu hljóta samþykki aðalstjórnar, og lúta að öllu leyti sömu skilmálum og gilda um fjármál deilda, sbr. m.a. ákvæði 12. gr. laga þessara. Meistaraflokksráð aflar fjár til sinnar starfsemi og hefur tekjur af:

 1. Fjármagni frá aðalstjórn skv. ákvörðun aðalstjórnar hverju sinni.
 2. Öðrum tekjuöflunarleiðum sem ekki rekast á við starf deilda.

12. grein

Stjórnir deilda skulu framfylgja samþykktum aðalfunda deilda og ráða daglegum rekstri þeirra, þar á meðal ráða þjálfara og ákveða laun þeirra. Hver deild skal halda nákvæmt iðkendatal samkvæmt lögum og reglum ÍSÍ og UMFÍ. Hver deild skal skila aðalstjórn Umf. Hvatar iðkendatali sínu fyrir 30. janúar ár hvert. Rekstur deilda skal vera hallalaus á hverju ári nema með samþykki aðalstjórnar. Aðalstjórn er heimilt að setja verklagsreglur um fjárreiður og bókhald félagsins og deilda þess og getur aðalstjórn haft eftirlit með því að þeim sé fylgt. Allar meiriháttar fjárhagslegar ákvarðanir eða skuldbindingar deilda ber að leggja fyrir aðalstjórn til samþykktar, þ.m.t. kaup, sala og veðsetning varanlegra rekstrarfjármuna. Stofni einstakar deildir til fjárhagslegrar skuldbindingar án þessa samþykkis verða þær á ábyrgð þeirra sem til þeirra stofna og félaginu óviðkomandi. Hver deild aflar fjár til sinnar starfsemi og hefur tekjur af:

 1. Æfingagjöldum.
 2. Ágóða af íþróttamótum viðkomandi deildar.
 3. Lottótekjum og öðru fjármagni skv. skiptareglum félagsins.
 4. Öðrum tekjuöflunarleiðum sem ekki rekast á við starf annarra deilda.

13. grein

Aðalfundir deilda skulu vera haldnir eigi síðar en 1. mars fyrir liðið starfsár. Deildum er skylt að leggja fram ársreikning vegna liðins árs fyrir aðalfund Umf. Hvatar. Atkvæðisrétt á aðalfundi deildar hafa allir félagar deildarinnar. Kjörgengir eru þó aðeins félagar deildarinnar sem náð hafa 18 ára aldri. Til aðalfunda deilda skal boða með viku fyrirvara með auglýsingu í staðarblöðum eða á sambærilegum miðlum og er aðalfundur löglegur sé löglega til hans boðað. Stjórn skal leggja fyrir aðalfund ársreikning deildarinnar. Dagskrá aðalfunda deilda skal vera sem hér segir:

 1. Formaður deildarinnar setur fundinn.
 2. Kosinn fundarstjóri og fundarritari.
 3. Formaður flytur ársskýrslu deildarinnar.
 4. Fundargerð síðasta aðalfundar lögð fram til samþykktar.
 5. Gjaldkeri leggur fram og útskýrir ársreikning deildarinnar, sem síðan er borinn undir atkvæði.
 6. Stjórnarkjör:
 7. Kosinn formaður.
 8. Kosinn gjaldkeri.
 9. Kosinn ritari.
 10. Kosnir meðstjórnendur, eftir ákvörðun fundarins.
 11. Önnur mál.

Á aðalfundi deilda ræður meirihluti atkvæða úrslitum allra mála. Kosning deildarstjórna skal vera skrifleg, ef þurfa þykir. Ef atkvæði eru jöfn skal kosið bundinni kosningu og fáist enn ekki úrslit skal hlutkesti ráða.

14. grein

Vanræki einhver deild að halda aðalfund á tilsettum tíma, skal aðalstjórn félagsins boða til fundarins og sjá um framkvæmd hans.

5. kafli – Aðalfundur Umf. Hvatar

15. grein

Aðalfundur Umf. Hvatar fer með æðsta vald í málefnum félagsins. Aðalfund skal halda eigi síðar en 31. mars ár hvert. Til aðalfundar skal boða með bréfi eða tölvupósti til stjórna allra deilda félagsins og auglýsingu í staðarblöðum eða á sambærilegum miðlum með tveggja vikna fyrirvara og er hann löglegur ef löglega er til hans boðað. Allir félagar 18 ára og eldri hafa kjörgengi til aðalfundar og til stjórnarstarfa í aðalstjórn. Allir félagar hafa málfrelsi og tillögurétt á fundum félagsins og deilda þess. Aðalstjórn skal leggja fyrir aðalfund fjölfaldaða ársskýrslu félagsins, ársreikning fyrir liðið ár og fjárhagsáætlun næsta árs. Atkvæðisrétt á aðalfundi hafa allir félagsmenn Umf. Hvatar. Hver félagi getur aðeins farið með eitt atkvæði. Hafi deild ekki haldið aðalfund eða sent fullgilt iðkendatal til aðalstjórnar á tilsettum tíma, eða ársreikningur deildar er ekki samþykktur á aðalfundi hennar missa allir fulltrúar deildarinnar atkvæðisrétt á aðalfundi Umf. Hvatar. Dagskrá aðalfundar Umf. Hvatar skal vera sem hér segir:

 1. Formaður setur fundinn.
 2. Kosinn fundarstjóri og fundarritari.
 3. Fundargerð síðasta aðalfundar lögð fram til samþykktar.
 4. Formaður flytur ársskýrslu félagsins.
 5. Gjaldkeri leggur fram reikninga félagsins.
 6. Umræður um skýrslu formanns og gjaldkera og reikningar félagsins bornir upp til samþykktar.
 7. Lagabreytingar.
 8. Stjórnarkjör aðalstjórnar:
  1. Kosinn formaður.
  2. Kosinn varaformaður.
  3. Kosinn gjaldkeri.
  4. Kosinn ritari.
  5. Kosinn meðstjórnandi.
 9. Kosnir tveir skoðunarmenn og einn til vara.
 10. Kosning fulltrúa og varafulltrúa á ársþing USAH.
 11. Önnur mál.

Heimilt er fundarstjóra að færa dagskrárliði til með samþykki fundarins.

16. grein

Á aðalfundi félagsins ræður einfaldur meirihluti úrslitum mála. Kosningar skulu vera skriflegar ef þurfa þykir. Séu atkvæði jöfn skal kjósa bundinni kosningu um þá menn að nýju. Verði atkvæði þá enn jöfn skal hlutkesti ráða.

17. grein

Aukaaðalfund félagsins má halda ef aðalstjórn álítur þess þörf eða ef ¼ atkvæðisbærra fundarmanna á aðalfundi félagsins óska eftir því, enda tilkynni þeir um leið fundarefni það er ræða á. Aukaaðalfundur er lögmætur sé til hans boðað samkvæmt 15. gr. þessara laga. Aukaaðalfundur hefur sama vald og aðalfundur. Lagabreytingar og stjórnarkosningar skulu þó ekki fara fram á aukaaðalfundi.

18. grein

Reikningsár félagsins er almanaksárið.

6. kafli – Aðalstjórn Umf. Hvatar

19. grein

Aðalstjórn félagsins skipa kjörinn formaður, varaformaður, gjaldkeri, ritari og meðstjórnandi. Leitast skal við að a.m.k. einn stjórnarmaður fyrri stjórnar verði í nýrri stjórn sem kosin er á hverjum aðalfundi til eins árs í senn. Aðalstjórn skal funda eftir þörfum en formönnum deilda er einnig heimilt að óska eftir því að aðalstjórn fundi. Aðalstjórn Umf. Hvatar fer með æðsta vald í málefnum félagsins milli aðalfunda. Meirihluti atkvæða ræður úrslitum mála í aðalstjórn. Formaður stjórnar fundum eða skipar aðra félagsmenn til þess. Ritari ritar fundargerðir aðalstjórnar. Gjaldkeri heldur reikninga, innheimtir tekjur og greiðir gjöld félagsins. Óheimilt er að skuldsetja félagið nema með samþykki meirihluta aðalstjórnar.

20. grein

Aðalstjórn félagsins ber að framfylgja samþykktum aðalfundar, koma fram fyrir hönd félagsins, efla félagið á allan hátt og gæta hagsmuna þess í hvívetna. Hún hefur umráðarétt yfir öllum eignum félagsins og ræður starfsemi þess í aðalatriðum í samráði við deildarstjórnir. Aðalstjórn tekur ákvörðun um skiptingu fjármagns sem félagið hefur aflað og staðið sameiginlega að. Aðalstjórn er heimilt að skipa nefndir sem hún telur þörf á. Allar eignir félagsins, hvort sem þær eru í umsjá aðalstjórnar eða einstakra deilda, er sameign félagsins. Hætti íþróttadeild starfsemi, skal stjórn hennar afhenda aðalstjórn allar eignir hennar svo og fundargerðabækur og hvers konar gögn, sem varða starfsemi hennar. Verðlaunagripir og verðmæt skjöl skulu ávallt vera í vörslu aðalstjórnar. Félagsfund skal boða ef a.m.k. 20 félagsmenn krefjast þess eða þegar aðalstjórn ákveður.

7. kafli – Heiðursviðurkenningar

21. grein

Aðalfundur hefur heimild til að kjósa heiðursfélaga að tillögu aðalstjórnar, en umræður um uppástungu að heiðursfélaga skulu ekki leyfðar. Við þá samþykkt þarf 2/3 hluta greiddra atkvæða. Heiðursfélögum skal við hátíðlega athöfn afhent heiðursmerki Umf. Hvatar úr silfri, sem er æðsta heiðursmerki ungmennafélagsins. Viðtakandi verður að hafa unnið mikið og samfellt starf fyrir Umf. Hvöt.

8. kafli – Slit Umf Hvatar

22. grein

Ef félagið verður lagt niður verða eigur þess afhentar íþrótta-, tómstunda- og lýðheilsunefnd sveitarfélagsins Húnabyggðar til varðveislu.

9. kafli – Lagabreytingar

23. grein

Lögum þessum má eingöngu breyta á lögmætum aðalfundi félagsins og þarf til þess 2/3 hluta greiddra atkvæða. Tillögur til breytinga á lögum félagsins skal senda aðalstjórn eigi síðar en fjórum dögum fyrir aðalfund og skulu þær vera undirritaðar af flutningsmönnum. Aðalstjórn skal senda stjórnum deilda tillögur til lagabreytinga til kynningar a.m.k. tveimur dögum fyrir aðalfund. Heimilt er þó að taka fyrir á aðalfundi tillögur til breytinga á lögum félagsins, sem síðar koma fram, ef það er samþykkt með 2/3 hlutum greiddra atkvæða.

24. grein

Lög þessi öðlast þegar gildi og falla jafnframt úr gildi öll eldri lög félagsins.

Samþykkt samhljóða á aðalfundi félagsins 26. febrúar 2024.